Odkup szkód rzeczowych

Co do zasady, 90% szkód wycenionych przez towarzystwa ubezpieczeniowe to szkody, które są znacząco niedoszacowane. Co w praktyce przekłada się na wypłatę znacznie zaniżonej kwoty odszkodowania.

Często przez tego typu działania, osobie poszkodowanej brakuje pieniędzy na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu.

Próba samodzielnego dochodzenia roszczeń od towarzystwa ubezpieczeniowego jest bardzo trudna i czasochłonna, a z reguły nie przynosi oczekiwanych rezultatów niekiedy wręcz odwrotnie – obarcza Klienta dodatkowymi kosztami i niepotrzebnym stresem.

Kancelaria Oxford ma na to rozwiązanie. Proponujemy Klientowi tzw. odkupienie szkody w formie cesji i wypłatę środków pieniężnych już w przeciągu kilku dni. Klient nie ponosi żadnych kosztów, a cała odpowiedzialność związana z ryzykiem prowadzenia sprawy spoczywa na Kancelarii Oxford.

Kto może strać się o odkup szkody:
W istocie rzeczy każdy może starać się o odkup szkody, kto spełnia poniższe przesłanki:

znany jest sprawca zdarzenia; 

od zdarzenia nie minęło 3 lata; 

nie została zawarta ugoda lud porozumienie z Towarzystwem Ubezpieczeń; 

nastąpiła wypłata kwoty bezspornej; 

rozliczenie nastąpiło w wersji kosztorysowej (samochód nie został naprawiony bezgotówkowo); 

Jakie dokumenty są potrzebne do oszacowania szkody:

W przypadku szkody likwidowanej z OC sprawcy zdarzenia

szkoda częściowa:

decyzja i kosztorys z Towarzystwa Ubezpieczeń; 

szkoda całkowita:

decyzja i kosztorys z Towarzystwa Ubezpieczeń; 

arkusz wyceny pojazdu przed szkodą; 

arkusz wyceny pojazdu po szkodzie; 

W przypadku szkody likwidowanej z tytułu AC

szkoda częściowa:

decyzja i kosztorys z Towarzystwa Ubezpieczeń; 

polisa AC ważna na moment zdarzenia; 

szkoda całkowita:

decyzja i kosztorys z Towarzystwa Ubezpieczeń; 

arkusz wyceny pojazdu przed szkodą; 

arkusz wyceny pojazdu po szkodzie; 

polisa AC ważna na moment zdarzenia;

Jakie odniesiesz korzyści przekazując sprawę do Kancelarii Oxford:

szybka wypłata dodatkowej gotówki; 

brak ryzyka przegranej sprawy; 

oszczędność czasu, pieniędzy i nerwów; 

satysfakcja z odzyskanych pieniędzy; 

Informacja o administratorze danych
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest KANCELARIA OXFORD Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Ks. J.Jałowego 17a/3, 35-010 Rzeszów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w XII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Rzeszowie, pod numerem KRS: 0000761692, NIP: 8133798509, REGON: 382011499, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, e-mail: pomoc@kancelariaoxford.pl. Dane zbierane są w celu analizy Państwa sprawy oraz w celu skontaktowania się z Państwem. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania niniejszego celu. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i podlegać profilowaniu. Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim w celu prawidłowej realizacji celu o którym mowa powyżej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu o którym mowa powyżej, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
   wypełnij wszystkie pola

Masz pytanie?

Wypełnij krótki formularz, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin.

prawdziwe recenzje 0 /5