Polityka prywatności

Kancelaria OXFORD Sp. z o. o. szanuje prywatność Użytkowników korzystających z Serwisu, Chatbot oraz innych usług i aplikacji dostarczanych przez Administratora. Niniejsza Polityka prywatności i cookies Kancelaria OXFORD Sp. z o. o. zwana dalej: Polityką Prywatności, pomaga zrozumieć jakie dane osobowe oraz informacje nieosobowe gromadzimy, w jakim celu to robimy oraz na jakich zasadach. Przed skorzystaniem z naszych usług zalecamy jej przeczytanie. Informujemy, że działamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej: RODO.

Definicje

Serwis – grupa stron internetowych działających w domenie www.kancelariaoxford.pl, powiązanych ze sobą w celu poszerzenia funkcjonalności i uzupełnienia treści;
Administrator serwisu – administratorem jest Kancelaria OXFORD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Ks. J.Jałowego 17a/3 35-010, 35-060 Rzeszów, posiadająca NIP 8133798509 i REGON 382011499, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem KRS 0000761692;
Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu oraz osoba żądająca podjęcia kontaktu oferowanego w Serwisie;
Strona internetowa – dokument HTML (plik tekstowy odczytywany przez przeglądarkę) udostępniany w Internecie przez serwer WWW;
Urządzenie końcowe – urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci;
Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu;
Dane – wszelkie treści i informacje, podawane przez Użytkowników w celu korzystania z Serwisu, w tym dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, a także pseudonimy (nicki), wpisy, komentarze

Cel przyjęcia polityki prywatności

Celem przygotowania niniejszej Polityki Prywatności jest podkreślenie szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony prywatności Użytkowników. Pragniemy także udzielić Użytkownikom informacji w przedmiocie wykorzystywania plików cookies, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.). Informujemy, że w Serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez Użytkownika z polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

1.   Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Kancelaria OXFORD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Ks. J.Jałowego 17a/3, 35-010 Rzeszów, posiadająca NIP 8133798509 i REGON 382011499, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem KRS 0000761692. 2.   Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi, gromadzone przez Serwis, będą wykorzystywane w celu nawiązania kontaktu na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w celu przygotowania, zawarcia i realizacji umowy, udzielania odpowiedzi na pytania i pisma, prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez Administratora lub jego partnerów, koniecznej obrony interesów Administratora, archiwizacji danych o klientach, prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i w celu badania zachowań i preferencji użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości swoich działań, prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych, wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości. 3.   Administrator zbiera szereg informacji, które dzielą się na kilka kategorii: -   informacje przekazane przez Użytkowników, -   dane w czasie rzeczywistym z Serwisu i Chatbot na temat zachowania Użytkowników; -   dane pochodzące bezpośrednio z Facebooka od Użytkowników korzystających z Usług. 4.   Administrator zbiera informacje, przekazywane przez użytkownika, na przykład podczas korzystania z Usług Administratora i kontaktowania się z nim. Obejmują one imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, preferowany język, lokalizację i strefę czasową. Administrator gromadzi również informacje na temat zachowania Użytkownika, na przykład, jeśli Użytkownik pominie określony temat lub informacje, wybierze czytanie określonego tematu lub informacji, sposób interakcji z Serwisem i Chatbot, lokalizacją, adresem e-mail. Aby ulepszyć usługi Administratora Użytkownik może korzystać z narzędzi od zewnętrznych dostawców usług, takich jak Dashbot i Janis, do zbierania i wykorzystywania informacji oraz sposobu angażowania się w Chatbot Administratora. Administrator może wyświetlać reklamy w ramach usług i korzystać z technologii stron trzecich w celu gromadzenia informacji w usługach. Reklamy mogą opierać się na profilu Użytkownika w celu zapewnienia spersonalizowanych reklam, a reklama w serwisie może pochodzić z partnerskich sieci reklamowych. 5.   Aby zapewnić pełną poufność danych Użytkowników, oraz zapobiec ich modyfikacjom lub wykorzystaniu przez osoby nieuprawnione, na etapie wstępnym Administrator żąda jedynie podstawowych danych, czyli adresu e-mail i numeru telefonu Użytkownika. Dalsze wykonywanie działań na rzecz Użytkownika wymaga podania przez niego dalszych informacji i Danych, odbywa się jednak bez pośrednictwa Serwisu. 6.   Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest: -  6 ust. 1 pkt a) RODO: zgoda osoby, której dane dotyczą; -  6 ust. 1 pkt b) RODO: podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy; potrzeba wykonania umowy; -  6 ust. 1 pkt c) RODO: konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przepisy podatkowe, przepisy z zakresu rachunkowości) -  6 ust. 1 pkt f) RODO: konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak np. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski, dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami, marketing bezpośredni usług Administratora. 7.   Dane osobowe będą przekazywane w niezbędnym zakresie podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym kancelariom prawnym współpracującym z Administratorem, podmiotom prowadzącym księgi rachunkowe, upoważnionym pracownikom i współpracownikom Spółki, bankom prowadzącym rachunek Administratora, podmiotom odpowiedzialnym za utrzymywanie i serwisowanie serwerów oraz systemów informatycznych, firmom kurierskim i pocztowym, podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 8.   Dane będą przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+), wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników w Serwisie, w szczególności takich jak Google Analytics, Facebook Analytics. 9.   Administrator nie ujawni przechowywanych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim w celach marketingu bezpośredniego, badań rynkowych, sondaży czy publicznych rejestrów bez ich zgody (z wyjątkiem jako część określonego programu lub funkcji, dla których Użytkownik będzie mieć możliwość wyboru lub rezygnacji). Administrator może korzystać z zewnętrznych dostawców usług, w celu dostarczenia rozwiązań technicznych lub usług przetwarzania przetworzonych informacji i uzyskiwania dostępu do przechowywanych informacji za pomocą interfejsu technicznego i udostępniania danych osobowych usługodawcom zewnętrznym oraz takich jak dostawcy usług poczty elektronicznej, procesory kart kredytowych, analizatory informacji i dostawcy business intelligence. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe, jeśli jest to konieczne, aby wspomniani dostawcy usług mogli świadczyć usługi na jego rzecz. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania tych osób trzecich. Administrator może udostępniać dane osobowe w związku z fuzją, sprzedażą aktywów lub finansowaniem lub przejęciem całości lub części jego działalności. 10.  Rejestr będzie przechowywany na serwerach zewnętrznych dostawców usług z odpowiednimi zabezpieczeniami, takimi jak ochrona hasłem, przyznając dostęp do przechowywanych informacji tylko Administratorowi, osobom pracującym dla Administratora lub jego partnerom, którzy są wyraźnie upoważnieni przez niego. Rejestr jest chroniony odpowiednimi standardami przemysłowymi, technicznymi i organizacyjnymi. Chociaż Administrator podejmuje działania w dobrej wierze, aby przechowywać informacje zgromadzone w serwisach w bezpiecznym środowisku operacyjnym, które nie jest dostępne publicznie, nie może on zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa tych informacji podczas ich przesyłania lub przechowywania w systemach Administratora. Administrator opublikuje ogłoszenie w Serwisie Administratora lub za pośrednictwem innych Usług w przypadku istotnego naruszenia bezpieczeństwa, które zagraża prywatności Użytkownika lub danym osobistym. Administrator może również tymczasowo wyłączyć usługę ochrony danych osobowych. 11.  Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: okres, przez jaki są wykonywane umowy, w tym okres przedawnienia roszczeń, przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości, ustawy podatkowe), okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora. W razie gdy nie dojdzie do zawarcia umowy z Użytkownikiem jego dane osobowe będą usuwane po upływie jednego roku, co nie dotyczy komentarzy (treść i nick) umieszczonych w Serwisie, które będą usuwane po upływie 5 lat. 12.  Administrator informuje, że Użytkownik ma prawo do: -   dostępu do dotyczących go danych osobowych, -  sprostowania i poprawiania danych, uzupełniania niekompletnych danych osobowych, -   wycofania zgody na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim przetwarzanie nie jest niezbędne w celu wykonania zawartej już umowy, -   żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, -   wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, -   wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, -   żądania przeniesienia jego danych osobowych. 13.  Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. 14.  W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Administratora, Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 15.  Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do analizy możliwości otrzymania zwrotu prowizji bankowej, zwrotu opłaty likwidacyjnej, przeprowadzenia upadłości konsumenckiej, przeanalizowania kosztorysu i uzyskania dopłaty do zaniżonego odszkodowania na pojeździe, przeanalizowania sprawy związanej z roszczeniem wobec towarzystwa ubezpieczeniowego oraz zawarcia umowy. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. 16.  Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu profilowania, aby skierować do niego dostosowaną do jego potrzeb komunikację i dane marketingowe. 17.  Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika prosimy kierować na adres e-mail: biuro@kancelariaoxford.pl lub korespondencyjny administratora danych z dopiskiem “Dane osobowe”. 18.  Administrator zobowiązany jest do ochrony zebranych danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Informacja o plikach cookies

1.   Serwis korzysta z plików cookies. 2.   Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 3.   Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator (Cookies Administratora). 4.    Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: -   tworzenia statystyk, ułatwiających zrozumienie w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; -   utrzymania sesji Użytkownika (ewentualna możliwość w razie rozszerzenia funkcjonalności Serwisu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać danych (tzw. funkcja „zapamiętaj mnie”); -   określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania dopasowanych do niego materiałów. 5.   W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 6.   Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. 7.   Brak zablokowania plików cookies albo brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej przez Użytkownika oznacza jego zgodę na stosowanie plików cookies. 8.   Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 9.   Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów (tzw. cookies zewnętrzne). 10.  Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, np. sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. 11.  Serwis korzysta z wtyczek Facebooka wykorzystujących pliki cookies. 12.  W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/. Aby poznać zasady korzystania z plików Cookies wykorzystywane w statystykach można zapoznać się z dokumentem: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Czy muszę korzystać z plików cookie?

1.   Zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. 2.   Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na: -   niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym, -   każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu, -   usuwaniu plików po skorzystaniu z Serwisu. 3.   Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc”. Administrator informuje, że w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Serwisu ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystania z Serwisu. 4.   Ustawienia przeglądarki urządzenia Użytkownika pozwalające na zapisywanie plików cookies oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie opcji „ok” w oknie pojawiającym się po wejściu do Serwisu z informacją: „Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie” - oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na urządzeniu końcowym.

Informacje w formularzach

1.   Serwis zbiera Dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w formularzach kontaktowych dostępnych w Serwisie. 2.   Zebrane Dane są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza, służą do komunikacji Użytkownika z Administratorem, przygotowania oferty lub umowy dla Użytkownika, archiwizacji oraz publikowania opinii Użytkownika w Serwisie. 3.   Dane zawarte w formularzach są przekazane podmiotom, z którymi Operator Serwisu lub Administrator współpracuje w celu uzyskania zwrotu prowizji bankowej, zwrotu opłaty likwidacyjnej, przeprowadzenia upadłości konsumenckiej, uzyskania dopłaty do zaniżonego odszkodowania, przeprowadzenia dochodzenia roszczeń wobec towarzystwa ubezpieczeniowego.

Sposób działania Serwisu

1.   Celem działania Serwisu jest pomoc w uzyskaniu zwrotu prowizji bankowej, zwrotu opłaty likwidacyjnej należnych Użytkownikowi, pomoc w uzyskaniu dopłaty do zaniżonego odszkodowania na pojeździe, uzyskanie odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za szkodę na osobie lub pomoc w przeprowadzeniu upadłości konsumenckiej Użytkownika. 2.   Użytkownik, który zamierza skorzystać z możliwości uzyskania zwrotu prowizji bankowej, zwrotu opłaty likwidacyjnej, przeprowadzenia upadłości konsumenckiej, uzyskania dopłaty do odszkodowania, przeprowadzenia dochodzenia związanego z roszczeniem wobec towarzystwa ubezpieczeniowego powinien zostawić dane kontaktowe: adres e-mail i numer telefonu, w celu umożliwienia kontaktu i omówienia warunków współpracy. Podanie danych przez Użytkownika traktowane jest jako zgoda na nawiązanie kontaktu i przetwarzanie danych osobowych w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podanie danych kontaktowych nie prowadzi obowiązkowo do zawarcia umowy. 3.   Administrator Serwisu, po dokonaniu analizy sprawy na podstawie danych i dokumentów przekazanych przez Użytkownika, podejmuje decyzję, czy Użytkownik ma szanse uzyskać zwrot prowizji bankowej, zwrot opłaty likwidacyjnej, dopłatę do zaniżonego odszkodowania, przeprowadzenie dochodzenia roszczeń wobec towarzystwa ubezpieczeniowego lub czy możliwe jest przeprowadzenie względem Użytkowania upadłości konsumenckiej. W przypadku decyzji pozytywnej, jeżeli Strony uznają, że są zainteresowane kontynuowaniem współpracy, zawrą umowę zlecenia usługi prawnej, która określa szczegółowe warunki, prawa i obowiązki stron oraz kwotę wynagrodzenia. Umowa zlecenia usługi prawnej zawierana jest poza Serwisem.

Obowiązki Użytkowników Serwisu

1.   Użytkownicy i osoby korzystające z Serwisu, zobowiązani są do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, do nieumieszczania wpisów lub informacji o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających dobra osobiste lub prawa, w tym prawa autorskie, innych podmiotów lub wiadomości nieprawdziwych. Każda osoba ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przez siebie obowiązujących przepisów oraz powstałą z tego tytułu szkodę. 2.   Zabrania się umieszczania przez Użytkowników w Serwisie reklam, treści promocyjnych, sponsorskich, itp., bez zgody Administratora. 3.   Zabrania się umieszczania wpisów i komentarzy zawierających wulgarne lub obraźliwe słowa lub opinie, naruszających godność lub dobra osobiste osób trzecich. 4.   Administrator może usunąć wpis lub komentarz zawierający treści zabronione według zapisów Regulaminu lub w inny sposób naruszające obowiązujące prawo, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich. 5.   Komentarze, wpisy i nick (pseudonim lub nazwa) umieszczane przez Użytkowników są jawne i mogą być wyświetlane w Serwisie. Inne Dane przekazane przez Użytkownika, takie jak adres e-mail, telefon, imię i nazwisko nie będą ujawniane w Serwisie.

Postanowienia uzupełniające

1.   Administrator udziela informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom publicznym, jeżeli obowiązek udzielenia informacji wynika z obowiązujących przepisów. 2.   Administrator może usunąć dane Użytkownika jeżeli uzyska wiarygodne informacje, że dane te zostały umieszczone bez zgody danej osoby lub z naruszeniem przepisów. 3.   Administrator może usunąć konto Użytkownika, który korzysta z Serwisu w sposób naruszający, prawa innych użytkowników lub przepisy obowiązującego prawa. 4.   Administrator dołoży wszelkich rozsądnych starań w celu odpowiedniego zabezpieczenia przechowywanych danych. 5.   Administrator nie odpowiada za treści umieszczane w Serwisie przez Użytkowników. 6.   Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przejściową niemożność korzystania z Serwisu, w szczególności spowodowaną pracami modernizacyjnymi, uszkodzeniami sieci, itp.. 7.   Wszelkie uwagi, pytania lub zastrzeżenia w zakresie użytkowania lub działania Serwisu oraz informacje dotyczące danych osobowych należy zgłaszać na adres e-mail: pomoc@kancelariaoxford.pl. 8.   Administrator może zaktualizować niniejszą Politykę prywatności i cookies w razie potrzeby i według wyłącznego uznania Administratora. Wszystkie zmiany zostaną udostępnione w Serwisie, dlatego Administrator zachęca Użytkowników do częstego sprawdzania tej strony pod kątem jakichkolwiek zmian w niniejszej Polityce prywatności i cookies. Zmiany dotyczące praw Użytkownika nigdy nie będą dokonywane bez uprzedniej prośby o zgodę.

Informacja o administratorze danych
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest KANCELARIA OXFORD Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Ks. J.Jałowego 17a/3, 35-010 Rzeszów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w XII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Rzeszowie, pod numerem KRS: 0000761692, NIP: 8133798509, REGON: 382011499, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, e-mail: pomoc@kancelariaoxford.pl. Dane zbierane są w celu analizy Państwa sprawy oraz w celu skontaktowania się z Państwem. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania niniejszego celu. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i podlegać profilowaniu. Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim w celu prawidłowej realizacji celu o którym mowa powyżej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu o którym mowa powyżej, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
   wypełnij wszystkie pola

Masz pytanie?

Wypełnij krótki formularz, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin.

prawdziwe recenzje 0 /5